ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು

ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ
ಕ್ರ.ಸ ಕೊಠಡಿಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ
1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿ 16.0 x 12.9 01
2 ಕಛೇರಿ 13.0 x12.9 01
3 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ 27.3 x 20.0 04
4 ಬೋಧಕರ ಕೊಠಡಿ 23.3 x 20.0 01
ಎರಡನೆ ಮಹಡಿ
ಕ್ರ.ಸ ಕೊಠಡಿಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ
1 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ 27.3 x 20.0 04
2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ 13.0x 12.9 01
3 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ 27.3 x 20.0 01
ಮೂರನೆ ಮಹಡಿ
ಕ್ರ.ಸ ಕೊಠಡಿಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ
1 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ 27.3 x 20.0 04
2 ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣ 55.3 x 20.0 03
3 ಗ್ರಂಥಾಲಯ 79.3 x 20.0 01
3 ಕ್ರೀಡಾ ಕೊಠಡಿ 13.0 x12.9 01
3 ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಠಡಿ
ಕೆಳ ಮಹಡಿ
1. ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
2. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
3. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ