ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ.ಸ ಸಿಬ್ಬಂದ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಷಯ ಫೋಟೋ
1 ಡಿ.ಎಚ್.ಪ್ಯಾಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕನ್ನಡಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ
2 ಎಂ.ಡಿ.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
3 ನಾಗರಾಜು.ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
4 ಜಯರಾಮ.ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
5 ಡಾ||.ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ವಿ.ಪಾಳೇದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
6 ಕಾಡಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
7 ಶಾಂತನಾಯ್ಕ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
8 ಡಾ||ರಾಕೇಶ.ಬಿ.ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
9 ಮನೋಹರ್ ಎಸ್.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ
10 ಮೊಹಮ್ಮದ ರಿಯಾಜ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಂಥಾಪಾಲಕರು
11 ಬಸವರಾಜ್ ವಿ.ದಮಳ್ಳಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ
12 ಅಂಜನಪ್ಪ.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ
13 ಡಾ||ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಧುಮಾಲಾತಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ
14 ಮೌನೇಶ್ವರ.ಟಿ.ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ