ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ.ಸ ಸಿಬ್ಬಂದ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಫೋಟೋ
1 ಮುನಿಸಿದ್ದಳವರ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
2 ಶಾಂತಪ್ಪ ಗುಮ್ಮನಾಳ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
3 ಶಾರದಮ್ಮ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
4 ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ವೈ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ
5 ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ಪಿ.ಎನ್ ಅಟೆಂಡರ್
6 ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಅಟೆಂಡರ್
7 ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಪರಿಚಾರಕರು
8 ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಾಯಕದ ಪರಿಚಾರಕರು
9 ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ಡಿ ಪರಿಚಾರಕರು
10 ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಪರಿಚಾರಕರು
11 ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪರಿಚಾರಕರು